Arrow

ANBI

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Qredits Microfinanciering Nederland
RSIN / fiscaal nummer: 820054793
ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0546 - 53 40 10
E-mailadres: info@qredits.nl
Postadres: Postbus 302, 7600 AH Almelo
Bezoekadres: Egbert Gorterstraat 6, 7607 GB Almelo

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 • Het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers, tot een maximum van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000), tegen marktconforme voorwaarden;
 • Het ontwikkelen en aanbieden van screeningsfaciliteiten teneinde ondernemingsplannen te toetsen op economische haalbaarheid en kredietwaardigheid;
 • Het onderhouden van contacten met overheden ten einde het aanbieden van begeleidings- en coachingsproducten en de verstrekking van bedrijfskredieten aan ondernemers vanuit een uitkering te optimaliseren;
 • Het ontwikkelen van commerciële activiteiten teneinde de doelgroep te bereiken en naamsbekendheid te verwerven;
 • Het ontwikkelen van software en overige technologische toepassingen voor microfinanciering alsmede de uitgifte hiervan, al dan niet in licentie of tegen vergoeding, aan instellingen werkzaam op het gebied van microfinanciering;
 • Het ontwikkelen van diverse begeleiding- en coachingsproducten voor (startende) ondernemers;
 • Het ontwikkelen van een netwerk van (vrijwillige) coaches voor (startende) ondernemers;
 • Het ontwikkelen van beleid en activiteiten ten einde microfinanciering in het algemeen te stimuleren, de doelgroep beter te bereiken en diensten te ontwikkelen voor de doelgroep; waarbij de doelgroep bestaat uit ondernemers of mensen met latent ondernemerschap, die in onvoldoende mate worden bediend door de markt met (financiële) dienstverlening ter ondersteuning van het ondernemerschap.
 • Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezichthouden op instellingen, ondernemingen, vennootschappen met een vergelijkbare doelstelling. Zowel in nationaal als internationaal verband, waarbij de doelgroep bestaat uit ondernemers of mensen met latent ondernemerschap, die in onvoldoende mate worden bediend door de markt met (financiële) dienstverlening ter ondersteuning van het ondernemerschap.

Visie beleidsplan

In Nederland is een grote groep (startende) ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, die om uiteenlopende redenen geen of onvoldoende toegang hebben tot (financiële) dienstverlening via het reguliere circuit bij de start of voortzetting van hun bedrijf. Het faciliteren van deze groep ondernemers:

 • Draagt bij aan hun economische, financiële en sociale onafhankelijkheid;
 • Geeft hen de mogelijkheid om door te groeien naar (financiële) dienstverlening in het reguliere circuit.

Dit bevordert het ondernemerschap in Nederland en heeft zo een positieve invloed op de maatschappij in sociaal en economisch opzicht.

Missie beleidsplan

Qredits Microfinanciering Nederland biedt coaching en microkrediet aan (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die geen toegang hebben tot verschillende (financiële) diensten via het reguliere circuit, zodat zij economische, financiële en sociale onafhankelijkheid kunnen verkrijgen. Hiermee wil Qredits ondernemerschap bevorderen.

Qredits doet dat door in Nederland microfinanciering aan te bieden, een combinatie van begeleidingstools, coaching en kredietoplossingen voor (startende) ondernemers. Qredits beoogt hiermee:

 • Het starten van een eigen onderneming te stimuleren; 
 • (Startende) ondernemers een weloverwogen keuze te laten maken voor het ondernemerschap;
 • (Startende) ondernemers meer start- en overlevingskansen te bieden;
 • (Startende) ondernemers de mogelijkheid te geven om financieel/economisch onafhankelijk te worden;
 • Een brug te vormen voor deze (startende) ondernemers om door te groeien naar de reguliere financiële sector.

Doel beleidsplan

Het doel van Qredits is het aanbieden van Microfinanciering in een levensvatbaar businessmodel. Vanuit het uitgangspunt van een levensvatbaar business model, kunnen ook diensten aangeboden worden die als primair doel hebben het ondersteunen of versterken van de levensvatbaarheid van Qredits.

Verslaglegging

Download het “Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording” over 2022 als pdf;

Standaard formulier publicatieplicht

Hier kun je het standaard formulier publicatieplicht downloaden.

Raad van Bestuur

De heer W.E. Groenevelt (voorzitter)
De heer R.G.A. Spit (lid)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

 • Mevrouw drs. Marilou van Golstein Brouwers (voorzitter)
 • De heer drs. Hans Biesheuvel (vice-voorzitter)
 • De heer Pim van Ballekom (lid)
 • De heer Eric Bouwmeester (lid)
 • De heer drs. Ronald Touwslager RC EMFC MAC (lid)
 • Mevrouw Esther Raats - Coster (lid)

Beloningsbeleid Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een onkostenvergoeding. Hierbij wordt aangesloten bij het beloningsbeleid voor toezichthouders binnen het kader Wet Normering Topinkomens (WNT). Deze normen zijn voor de voorzitter RvT 15% van de bestuursnorm en voor leden RvT 10% van de bestuursnorm. Hier wordt nog een afslag op toegepast van 50% gegeven het maatschappelijk karakter van Qredits. De komende jaren zal hier in fasen naar worden toegegroeid. Voor 2024 betekent dit concreet dat de voorzitter een vergoeding ontvangt van € 13.380 per jaar en de leden van de RvT een vergoeding van € 8.920 (per persoon) per jaar.

Beloningsbeleid bestuurders

De beloning van de bestuurders van Qredits vindt plaats binnen het kader Wet Normering Topinkomens (WNT). Mede gezien de maatschappelijke functie van Qredits wordt een matiging van 10% op de maximale beloning binnen de WNT toegepast. Eens in de vier jaar wordt dit percentage herijkt op basis van de marktontwikkelingen. De maximale totale  beloning van de bestuursvoorzitter (CEO) sluit aan bij de WNT met een matiging van 10%, voor een werkweek van 40 uur. De maximale totale beloning van de overige leden van het bestuur bedraagt maximaal 85% van de maximale totale beloning van de CEO.

Beloningsbeleid medewerkers

Het bestuur stelt het beloningsbeleid van de medewerkers vast conform het standaard arbeidsvoorwaardenreglement van Qredits. Medewerkers ontvangen een salaris op basis van hun functie. Functies zijn beschreven in functiebeschrijvingen en functies zijn gekoppeld aan een salaristabel.

Er is uitsluitend sprake van vaste salariselementen; geen flexibele of bonusregelingen.