Disclaimer

Disclaimer

Qredits Microfinanciering Nederland (hierna te noemen: Qredits) en door haar ingeschakelde derden hebben bij de ontwikkeling van de onderhavige website Qredits.nl en de samenstelling van de inhoud daarvan, voor zover toe te rekenen aan Qredits, en door haar ingeschakelde derden, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

De door Qredits verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Qredits streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren. Qredits biedt geen garantie dat de informatie op deze website op elk moment volledig, juist, compleet en/of actueel is en/of dat het gebruik ervan zal (kunnen) leiden tot of geschikt is voor het door de gebruiker van Qredits gewenste doel. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De gebruiker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie.

Qredits aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via Qredits.nl is verkregen.

Qredits is steeds bevoegd om de informatie op Qredits.nl te wijzigen en/of aan te vullen en/of te verwijderen. Alle eventueel aanwezige verwijzingen en of (hyper)links op Qredits.nl naar informatiebronnen van derden zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van Qredits.nl. Qredits biedt daardoor niets anders dan een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie, indien en voor zover dat door de gebruiker van Qredits.nl wordt gewenst.

Qredits staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en/of volledigheid en/of actualiteit van door derden vermelde informatie en/of van derden afkomstige informatiebronnen. Het feit dat op Qredits.nl een verwijzing naar een informatiebron van een derde is opgenomen betekent niet dat Qredits de aldaar verkrijgbare informatie onderschrijft.

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, met betrekking tot (alle onderdelen van) Qredits.nl, waaronder – mede, doch niet uitsluitend wordt begrepen - opmaak, beeldelementen, tekst, foto's en dergelijke, als ook de rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van Qredits.nl kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij Qredits voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

Niets van de inhoud van Qredits.nl mag door de gebruiker worden verveelvoudigd, doorgestuurd, verspreid of tegen betaling aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Qredits.