Privacy statement

Privacy statement

In dit privacyreglement wordt uitgelegd welke informatie Qredits verzamelt, hoe zij daarmee omgaat, en hoe jouw privacy wordt gewaarborgd. Via ons privacyreglement maken wij aan je kenbaar welke gegevens wij opslaan, welke worden verzonden aan derden en/of andere gebruikers van Qredits en wijzen wij je op jouw rechten. Wij raden je nadrukkelijk aan dit privacyreglement nauwlettend te lezen.

Qredits

Qredits is verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt op en via de website www.qredits.nl en www.qredits.com.  Qredits is ook verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die nodig zijn om als kredietverstrekker ondernemers te helpen middels het aanbieden van ondernemerstools, coaching én het verstrekken van bedrijfskredieten.

Qredits is een handelsnaam van de Stichting Qredits Microfinanciering Nederland. Qredits is gevestigd in Almelo (7607 GB) aan de Egbert Gorterstraat 6 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 08183535. Elektronisch is zij bereikbaar via: info@qredits.nl.

Waarvoor verzamelt en verwerkt Qredits persoonsgegevens?

Het verwerken van je gegevens is nodig om de gewenste producten en/of diensten goed aan te kunnen bieden en de overeenkomst waarbij jij betrokken bent uit te kunnen voeren. Ook zijn een aantal verwerkingen van jouw gegevens noodzakelijk, waarbij een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting aanwezig is.

Afhankelijk van de producten of diensten die je bij ons wenst te gebruiken verwerkt Qredits jouw persoonsgegevens voor een selectie van de volgende doeleinden:

 • voor het leveren van de producten en/of diensten, onder meer Krediet, Coaching, Training en E-learning;
 • voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent;
 • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Qredits rustende wettelijke verplichtingen;
 • om jouw kredietwaardigheid en solvabiliteit te controleren, informatie op nauwkeurigheid te controleren en te verifiëren bij derden;
 • om je identiteit te verifiëren;
 • om je informatie toe te kunnen zenden over de - al dan niet toekomstige producten en/of diensten - van Qredits en de aan haar gelieerde partijen;
 • om de producten en/of diensten van Qredits beter af te stemmen op de wensen en behoeften van haar gebruikers;
 • voor de beschikbaarstelling van de website;
 • ter beveiliging van de website c.q. bescherming van de belangen van Qredits;
 • om geanonimiseerde statistische gegevens te kunnen raadplegen;
 • in het kader van de begeleiding coachingstrajecten;
 • ten behoeve van onderzoeksdoeleinden;
 • om gerichte marketing en reclame, (service-)updates, nieuwsbrieven en promotionele aanbiedingen te leveren;
 • om je klantenservice aan te bieden;
 • voor de registratie van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen;
 • om eventuele klachten zo juist en volledig mogelijk te behandelen.

Welke informatie verzamelt en verwerkt Qredits?

Qredits heeft verschillende doelgroepen. Een grote doelgroep bestaat uit (potentiële) ondernemers met kredietbehoeften. Daarnaast biedt Qredits coaching en training aan, waar ook door niet-kredietklanten aanspraak op kan worden gemaakt. Voor de verschillende doelgroepen worden verschillende soorten persoonsgegevens verwerkt. In dit privacy statement wordt daarom onderscheid gemaakt tussen deze doelgroepen.

Persoonlijke gegevens bij een kredietaanvraag

Betrokkenen die een kredietaanvraag doen of een kredietovereenkomst sluiten met Qredits kunnen gebruik maken van de MijnQredits omgeving voor kredietklanten. Dit is een afgeschermde omgeving waarin de gegevens over jouw krediet staan weergegeven. In deze omgeving vul jij zelf ook persoonsgegevens in. Daarnaast moet je in deze omgeving een wachtwoord aanmaken welke in de toekomst ter verificatie gebruikt zal worden.

Bij een kredietaanvraag beoordelen we of we een krediet kunnen verstrekken. Hiervoor maken we ook gebruik van gegevens die we van jou en van anderen krijgen. Het gaat om de volgende gegevens.

Gegevens van de kredietaanvrager

Geslacht, voornaam, voorletters, achternaam, geboortedatum, geboorteland, nationaliteit, burgerlijke staat, adresgegevens, geldig e-mailadres, mobiel telefoonnummer, telefoonnummer, belangrijkste inkomstenbron, hoogste opleidingsniveau, bekendheid met Qredits en eventuele betrokkenheid bij een faillissement.

Als je een kredietaanvraag bij ons indient, zullen wij deze zorgvuldig beoordelen. Om de aanvraag zorgvuldig te kunnen beoordelen en bij een fiattering de overeenkomst goed uit te kunnen voeren, kunnen wij je vragen de volgende gegevens te aan te leveren:

 • Kopie identiteitsbewijs. Hierbij kun je de KopieID app gebruiken, te downloaden in de Apple App Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).
 • Ondernemingsplan (met financieel plan (exploitatiebegroting, investeringsbegroting en financieringsbegroting) en liquiditeitsbegroting)
 • Balansen voorgaande jaren
 • Inkomens- en vermogenspositie van jou en je eventuele partner, vennoot en borg
 • Privé-uitgaven en schuldenlast
 • Naam bank en rekeningnummer

Wij kunnen je daarnaast vragen om medische gegevens of gegevens over een strafrechtelijk verleden op te mogen slaan. Wij doen dit alleen als dit voor onze dienstverlening relevant is.

Gegevens partner, vennoten en partners van vennoten, borgen en (mede)bestuurders

Geslacht, voornaam, voorletters, achternaam, geboortedatum, geboorteland, nationaliteit, burgerlijke staat, adresgegevens, geldig e-mailadres, mobiel telefoonnummer, telefoonnummer, belangrijkste inkomstenbron en hoogste opleidingsniveau.

Je dient je partner, vennoot of partners van vennoten, borg of (mede)bestuurders eerst toestemming te vragen voordat je de gegevens aan ons doorgeeft. Wij verwerken de persoonsgegevens van je partner, vennoot of partners van vennoten, borg of (mede)bestuurders omdat het verwerken noodzakelijk is om een overeenkomst aan te kunnen gaan en omdat het noodzakelijk is om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst waarbij zij betrokken zijn. Daarnaast worden gegevens verwerkt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan kredietwaardigheidstoetsingen en het verifiëren van de identiteit.

We zullen met jouw gegevens en de gegevens van de andere betrokkenen zoals hierboven opgenomen de volgende toetsingen uit voeren:

 • BKR (kredietregistraties van het Bureau Krediet Registratie)
 • EDR (databank betaalervaringen van Economic Data Resources B.V.)
 • D&B (kredietwaardigheid bedrijven van Dun & Bradstreet)
 • VIS (geldigheid identiteitsdocumenten, Verificatie Identificatie Systeem van het Bureau Krediet Registratie)
 • EVA (fraude register, Externe Verwijzings Applicatie van Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken)

Wij maken alleen gebruik van gegevens van rekeninginformatiedienstverleners (zogenoemde AISP’s ) nadat je zelf instemming hebt gegeven voor toegang tot de betaalrekening.  Met deze gegevens kunnen wij mede jouw kredietwaardigheid beoordelen.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam, KvK-nummer, KvK-inschrijfdatum, ondernemingsvorm, branche, adresgegevens, telefoonnummer, geldig e-mailadres, website, bankrekeningnummer, naam bank en ondernemingsplan. Bij een kredietaanvraag dien je tevens het gewenste kredietbedrag aan te geven.

Persoonlijke gegevens zonder kredietaanvraag

Wanneer jij geen kredietaanvraag bij Qredits doet, maar bijvoorbeeld wel gebruik wil maken van een coach, een training wil volgen of een template wil downloaden verstrek je ook persoonsgegevens aan Qredits. Deze gegevens vul je in via onze website bij het aanvragen van of aanmelden bij een product. Het gaat dan om de volgende gegevens of een selectie van deze gegevens:

Geslacht, voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats.

Overige persoonsgegevens

Qredits verwerkt daarnaast van al haar bezoekers automatisch gegenereerde informatie over hun surfgedrag tijdens het gebruik dat ze maken van qredits.nl en/of de Mijn Qredits omgeving. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres, het type browser dat gebruikt wordt en de pagina's die worden bezocht.

Gegevens met betrekking tot je bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor communicatie over onze producten en/of diensten en verdere optimalisering daarvan. Om je bij het bezoek aan een website van Qredits te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door je aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Meer informatie kun je lezen in ons cookiebeleid.

Qredits past 'Google Analytics' User ID toe om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers gebruik maken van haar website en /of MijnQredits. 'Google Analytics' gebruikt cookies om gegevens over het bezoek aan haar website (qredits.nl) en /of MijnQredits bij te houden. Deze gegevens (waaronder je IP-adres) worden verwerkt door Google en kunnen gekoppeld worden aan andere gegevens die Qredits van jou  gekregen heeft. Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Qredits heeft hier geen invloed op. Qredits heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Je kunt je browser zo instellen dat je  geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Qredits niet dat alle producten en/of diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Qredits kan tot slot aanvullende gegevens over jou ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan je gegevens, voor zover toegestaan door de wet. Zo wordt je kredietwaardigheid gecontroleerd door aanvullende informatie over jou op te vragen bij een kredietbureau of fraudepreventiebedrijf.

Rechten van jou als betrokkene en mogelijkheid om bezwaar in te dienen

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Je hebt op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming het recht om vrijelijk en met redelijke tussenpozen een informatieverzoek voor te leggen aan Qredits. Als je wilt weten welke gegevens Qredits over jou heeft vastgelegd of als je gegevens wilt opvragen, wijzigen of verwijderen die je niet in je account kunt zien, veranderen of verwijderen, dan kun je een verzoek hiertoe doen.

Op grond van de Algemene Verordening persoonsgegevens heb je als betrokkene een aantal rechten zoals het recht op inzage, recht op vergetelheid, recht op rectificatie en aanvulling, recht op dataportabiliteit, recht op beperking van de verwerking, recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Als je een beroep wilt doen op één van deze rechten en je hebt niet voldoende aan de wijzigingen die je zelf kunt doorvoeren via je MijnQredits-account, dan kun je een verzoek indienen per mail: privacy@qredits.nl .

Als je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens en wij komen samen niet tot een oplossing of je bent niet tevreden over onze reactie, dan kun je dit melden bij de Privacy toezichthouder.   

Bewaartermijnen

Je gegevens worden door ons bewaard zolang zij het doel dienen waarvoor ze zijn verzameld.
Persoonsgegevens worden door Qredits niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. Qredits verwijdert je persoonsgegevens in ieder geval als ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en er geen gerechtvaardigd belang meer is om ze overeenkomstig de doeleinden te verwerken.

Als er een overeenkomst is gesloten tussen jou en Qredits, blijven je persoonsgegevens 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard (ingeval van een onderliggende garantie van het Europees Investeringsfonds is de termijnen 7 jaar na de looptijd van de garantieovereenkomst). Deze overeenkomst kan bijvoorbeeld gesloten zijn in het kader van een krediet, een coachingstraject, of een deelname aan de ondernemersschool. Als geen kredietovereenkomst is gesloten blijven persoonsgegeven 5 jaar na afwijzen of intrekken van een (krediet)aanvraag bewaard. Als gratis producten worden gedownload via de website, blijven de persoonsgegevens 2 jaar na downloaden van het product bewaard.

Als sprake is van een frauderegistratie, dan moeten we de gegevens bewaren gedurende de periode van registratie.

Geautomatiseerde besluiten

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten. Specifiek betekent dit dat je kredietaanvraag niet volledig geautomatiseerd zal worden toe- of afgewezen. Wij garanderen je dat bij de behandeling van je kredietaanvraag altijd sprake is van menselijke tussenkomst.

Verstrekking van informatie aan derden door Qredits

Qredits heeft het recht om de verwerking van de (persoons)gegevens, of delen daarvan, uit te besteden aan (sub)verwerkers. Het gaat om verwerkers die nodig zijn voor beveiligde online omgeving en de applicaties die gebruikt worden.

Qredits en door haar ingeschakelde (sub)verwerkers zullen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming je persoonsgegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Qredits verstrekt aan derden persoonsgegevens voor zover dat nodig is om de overeenkomst goed uit te kunnen voeren. Hierbij kun je denken aan jou bank, de notaris en de belastingdienst. Indien je betalingen verricht via de website van Qredits zullen de gegevens die noodzakelijk zijn om een betaling te kunnen uitvoeren verstrekt worden aan jouw bank. Ook zal een notaris gegevens ontvangen als wij een hypothecair recht gaan vestigen. En voor het vestigen van een pandrecht, zal de pandakte ter registratie worden aangeboden bij de belastingdienst.

Geanonimiseerde persoonsgegevens die dienen voor statistische of wetenschappelijke doeleinden kunnen verstrekt worden. Persoonsgegevens zullen in beginsel uitsluitend door Qredits – daaronder mede begrepen haar medewerkers - alsmede door de aan haar gelieerde ondernemingen worden verwerkt.

Qredits verstrekt echter wel gegevens aan derden indien zij daartoe gehouden is op grond van een dwingendrechtelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Ook wordt een uitzondering gemaakt als er sprake is van wet- en / of regelgeving, dan wel een justitieel bevel die verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk maken in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare (terroristische) feiten en / of anderszins.

Beveiliging gegevens

Qredits vindt het belangrijk dat je (persoons)gegevens bij ons veilig zijn. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Ook schakelen wij enkel (sub)verwerkers in welke ons garanties kunnen geven met betrekking tot een veilige gegevensverwerking.

Indien je vermoedt dat er misbruik is gemaakt van je account, dan dien je verplicht contact met ons op te nemen. 

Wij vragen je om altijd in te loggen via de hoofdpagina van onze website en te controleren of de verbinding tussen je computer en onze servers versleuteld is. Daarnaast vragen wij je om regelmatig je wachtwoord te controleren en deze nooit aan derden te geven. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van je wachtwoord, gebruikersnaam en je eigen netwerk.

Links

De website van Qredits kan links bevatten naar websites van derden. Deze sites hebben eigen privacyverklaringen en Qredits is niet verantwoordelijk voor hun activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, de wijze waarop wordt omgegaan met gegevens. Gebruikers die persoonlijk herleidbare gegevens verstrekken aan of via deze websites van derden, dienen eerst de betreffende privacyverklaringen te bestuderen.

Overname Qredits

Indien de activiteiten van Qredits, dan wel de daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende activiteiten in de ruimste zin van het woord, worden overgenomen door een derde, op welke wijze dan ook, dan wel indien er sprake is van een fusie of overname, geef je Qredits door acceptatie van dit privacyreglement expliciet toestemming om je (persoons)gegevens aan derden over te dragen.

Wijzigen privacyreglement

Dit Privacyreglement kan in de loop van de tijd worden gewijzigd als er nieuwe functies worden toegevoegd aan de producten en/of diensten van Qredits.

Vragen n.a.v. dit privacyreglement

Qredits streeft naar een behoorlijke en transparante verwerking van jouw  persoonsgegevens. Indien je naar aanleiding van dit privacyreglement vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of over je rechten en plichten daaromtrent, kun je contact opnemen met Qredits via: Postbus 302, 7600 AH Almelo of privacy@qredits.nl. In dit geval worden je naamgegevens en contactgegevens opgeslagen om je klacht of vraag zo volledig mogelijk te behandelen.