Omgang- en fraudebeleid

Omgang- & fraudebeleid

Qredits is een microfinancier en verstrekt zakelijke kredieten aan uitsluitend ondernemers. Bij Qredits gaan we uit van vertrouwen. Helaas maakt een kleine groep mensen misbruik van dat vertrouwen door fraude te plegen. Bij Qredits vinden we fraude onaanvaardbaar. Qredits treedt dan ook streng op tegen fraude.

Wat is fraude?

Onder fraude verstaan wij 'doelbewust Qredits benadelen, zodat uzelf of een ander er financieel beter van wordt’. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Valse informatie geven.
 • Belangrijke informatie verzwijgen.
 • Verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Zaken anders voorstellen en stukken aanleveren die niet correct zijn door aanpassingen te doen op bijvoorbeeld een resultatenrekening, loonstrook of rekeningafschrift.

Wat doet Qredits om fraude te voorkomen?

Qredits doet er zoveel mogelijk aan om fraude te voorkomen en op te sporen.

Een aantal van onze activiteiten zijn:

 • Bij het beoordelen van een kredietaanvraag toetsen wij altijd eerst met wie we zaken doen.
 • Wij stellen de klant vragen om na te gaan of een kredietaanvraag terecht is.
 • Wij voeren toetsingen uit (zoals BKR, EVA en sanctietoets).
 • Wij trainen onze medewerkers op fraudebewustzijn.

Wat doet Qredits bij (een vermoeden van) fraude?

Qredits legt alle vermoedens zorgvuldig vast. Als we denken dat een aanvraag niet in orde is of de gegeven informatie niet klopt stellen we een onderzoek in. Als daaruit blijkt dat er sprake is van fraude hanteren wij een zero tolerance beleid. Dat betekent dat elke bewuste overtreding kan leiden tot maatregelen. Denk hierbij aan:

 • Een aangevraagde lening afwijzen.
 • Een al eerder uitgekeerde lening direct volledig opeisbaar stellen.
 • De fraude melden in het EVA-register. Hiermee waarschuwen we andere financieringsmaatschappijen en banken. Daardoor wordt het moeilijker om ergens een rekening te openen of een financieel product af te sluiten.
 • Van een strafbaar feit doen wij in principe altijd aangifte bij de politie.
 • Het melden van een ongebruikelijke transactie bij de FIU.

Bedreiging en onheuse bejegening van medewerkers

Wij keuren alle vormen van geweld en agressie tegen onze medewerkers uiteraard af.

Als er sprake is van verbale of non-verbale agressie (schelden, schreeuwen, vernederen, onheus bejegenen, treiteren of pesten) zal onze medewerker aangeven dat hij/zij daar niet van gediend is en meldt dit bij zijn leidinggevende.

Bij ernstig grensoverschrijdend gedrag doen we indien nodig aangifte bij de politie. Hiervan is sprake bij:

 • Persoonsgerichte bedreiging (bedreiging met de dood of de opmerking ‘Ik weet je te vinden/Ik wacht je op’, stalken, chanteren, onder druk zetten of het sturen van een dreigbericht).
 • Fysieke agressie (gericht gooien van een voorwerp, slaan, schoppen of vastpakken).

De kredietaanvraag wordt afgewezen wij maken hier uiteraard intern melding van en leggen het schriftelijk vast.

Bij herhaaldelijk verbale en/of non-verbale agressie of geweld heeft Qredits het recht om de kredietovereenkomst op te zeggen. Dit betekent dat nog verschuldigde bedragen voldaan moeten worden en Qredits een boete in rekening kan brengen voor de rente die zij misloopt, omdat de overeenkomst eerder wordt beëindigd.